WG CENTAR ZA MIRENJE

 

Slobodni smo Vas obavijestiti da je trgovačko društvo Wassermann Grupa j.d.o.o. iz Zagreba, Ilica 253, OIB 73303933908, donijelo Odluku kojom je osnovalo WG Centar za mirenje pri trgovačkom društvu Wassermann Grupa j.d.o.o.

 

Koje usluge pruža WG Centar za mirenje?

WG Centar za mirenje pruža sljedeće usluge:

  • organizaciju mirnog rješavanja trgovačkih sporova u postupku mirenja
  • mirenje domaćih & inozemnih trgovačkim društava
  • mirenje na hrvatskom, njemačkom & engleskom jeziku

 

Sukladno kojim propisima djeluje WG Centar za mirenje?

WG Centar za mirenje djeluje sukladno važećem Zakonu o mirenju i Pravilniku o radu Centra za mirenje pri trgovačkom društvu Wassermann Grupa j.d.o.o.

 

Postupak MIRENJA osim što je brz, ekonomičan, dobrovoljan i neformalan, ima propisana načela o kojima je potrebno voditi računa.

 

Iskustvo pokazuje za rješavanje problema i nesuglasica MIRENJEM ne predstavlja znak slabosti, već pametnu odluku:

 

Mirenje nije znak slabosti, već pametna odluka. /

Mediation it is not a sign od weaknes, but a smart decision.

 

Ne treba zaboraviti da se u medijima sve više ističe kako rješavanje spora pred sudom znači gubitak kontrole nad sporom. Predajom svoje sudbine u ruke suda, suca, odvjetnika itd. spor prepuštamo onima koji nikada ne mogu, bolje od nas samih, znati što mi točno želimo.

 

Izbor WG Centra za mirenje isključivo je Vaša odluka, a naša poruka Vama glasi kako slijedi:

 

Nemojte biti u zabludi. Mirenje nije primjenjivo na sve sporove, niti je primjenjivo na sve stranke. Da bi se sudjelovalo u postupku mirenja potrebno je puno hrabrosti, razumijevanja i pristajanja na kompromis. Ali oni koji uspiju svoj spor riješiti mirenjem, oni znaju cijeniti vrijednost uloženog napora i postignutog uspjeha.


 

Dodatak 1.

 

Što je to postupak MIRENJA (MEDIJACIJA)?

Važećim Zakonom o mirenju propisano je da je MIRENJE svaki postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.

 

U Republici Hrvatskoj prvi je Zakon o mirenju donesen još 2003. godine, čime je Republika Hrvatska uvrštena u jednu od prvih europskih zemljama koje su postupak MIRENJA uokvirile u samostalni zakon.

 

Dugotrajnim inzistiranjem izmiritelja entuzijasta mirenje je dobilo zeleno svjetlo, te je uvršteno među odredbe Zakona o parničnom postupku, a novi Zakon o mirenju donesen 2011. godine usklađen je s Direktivom 2008/52/EC Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim predmetima (od 21. svibnja 2008.).

 

Koja su načela u postupku mirenja?

Postupak MIRENJA osim što je brz, ekonomičan, dobrovoljan i neformalan, ima propisana načela o kojima je potrebno voditi računa.

 

Prema članku 4. Zakona o mirenju (NN 18/11) „prilikom tumačenja odredaba ovoga Zakona treba se ravnati načelima savjesnosti i poštenja te međunarodno prihvaćenim standardima mirenja izraženima u aktima Europske unije, Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe. Pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom treba rješavati u skladu s načelima dragovoljnosti, učinkovitosti postupka, jednakog postupanja sa strankama, autonomije stranaka u postupku, povjerljivosti postupka i nepristranosti izmiritelja“.

 

Pozivanje na načelo savjesnosti i poštenja implicira suradnju stranaka, savjesno korištenje ovlasti da bi se postigli legitimni ciljevi, te zabranu iskorištavanja dispozicija na način da se drugome naškodi.

 

Načelo dragovoljnosti znači da stranke, kao i izmiritelji u svakom trenutku mogu povući svoju suglasnost za nastavak mirenja budući da je ono dragovoljan postupak.

 

Načelo učinkovitosti postupka potiče brzo i ekonomično postupanje bez odugovlačenja kojim stranke u najkraćem roku s najmanje stresa dolaze do željenog rješenja spora.

 

Načelo jednakog postupanja sa strankama štiti sudionike mirenja od nejednakog postupanja od strane izmiritelja koji mora prema svakoj strani imati jednako obraćanje, davati im jednaku pažnju i priliku za iznošenjem vlastitih stavova.

 

Autonomija stranaka odraz je slobode svake strane da odluči hoće li i na koji način će rješavati svoj spor, kako će i koliko će komunicirati s drugom stranom, koje će informacije iznositi pred svima a koje na odvojenim sastancima te kakav će sporazum sklopiti ect.

 

Načelo povjerljivosti postupka osigurava strankama da se, bez njihove izričite suglasnosti, informacije iznesene za vrijeme mirenja, ne mogu koristiti kao dokaz u eventualnim drugim postupcima, da se strane u mirenju te izmiritelji ne mogu prisiliti da svjedoče na okolnost iznesenih činjenica, te da se svi izneseni podaci koriste isključivo za postupak mirenja.

 

Načelo nepristranosti izmiritelja osigurava jednakost postupanja izmiritelja prema svim sudionicima mirenja, te da njegovi osobni stavovi ne smiju utjecati na njegovu funkciju kao posrednika između suprotstavljenih strana u mirenju.

 

Što o mirenju kaže ZPP (Zakon o parničnom postupku)?

Odredbom sadržanom u članku 186.d Zakona o parničnom postupku propisano je kako slijedi:

 

Sud može tijekom cijeloga parničnog postupka strankama predložiti da spor riješe u postupku mirenja pri sudu. Ako stranke suglasno predlože ili prihvate spor riješiti mirnim putem pred sudom, bez odgode će se odrediti ročište radi pokušaja mirenja na koje se pozivaju stranke, njihovi zastupnici i opunomoćenici ukoliko ih imaju. Postupak mirenja pred sudom vodi sudac izmiritelj određen s liste sudaca izmiritelja koju utvrđuje predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova. Nagodba sklopljena pred sucem izmiriteljem je sudska nagodba.

 

Nadalje, odredbom sadržanom u članku 186.e Zakona o parničnom postupku propisano je kako slijedi:

 

Stranke mogu nakon podnošenja pravnog lijeka suglasno podnijeti prijedlog za postupak mirenja pred sucem izmiriteljem suda nadležnog za odlučivanje o pravnom lijeku. Ako mirenje ne uspije, sudac izmiritelj ne smije sudjelovati u donošenju odluke o pravnom lijeku.

 

Nadalje, odredbom sadržanom u članku 186.f Zakona o parničnom postupku propisano je kako slijedi:

 

Ako su stranke u parničnom postupku priložile sporazum kojim predlažu mirenje pri nekom od centara za mirenje, sud će stranke uputiti da se u roku od osam dana obrate predloženom centru za mirenje i zastat će s postupkom do okončanja postupka mirenja pred izabranim centrom za mirenje. Stranke su dužne obavijestiti sud o obraćanju izabranom centru za mirenje u daljnjem roku od osam dana. Ako mirenje pred izabranim centrom za mirenje uspije, stranke će pred sudom koji je stranke uputio na mirenje zaključiti sudsku nagodbu. Ako mirenje pred izabranim centrom za mirenje ne uspije, bez odgode će se o tome obavijestiti sud koji je stranke uputio na mirenje radi nastavka parničnog postupka.

 

Iz navedenih odredaba Zakona o parničnom postupku jasno proizlazi da se postupak MIRENJA može pokrenuti prije pokretanja sudskog postupka, u tijeku sudskog postupka ili pak nakon podnošenja pravnog lijeka na sudsku odluku.

 

Osim toga, postupak se može provesti pred sudom kod kojeg već teče parnični postupak ili pak pri nekom od centra za mirenje, npr. kod WG Centra za mirenje.

 

Dodatak 2.

 

Koji je redovni način rješavanja sporova između trgovačkih društava?

Među poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj još uvijek je rašireno mišljenje da se sporovi između dva i/ili više poduzeća u pravilu trebaju rješavati pred sudom, u redovnom sudskom postupku. To konkretno znači sljedeće: za otvorena potraživanja pokreće se ovršni postupak koji se kasnije u pravilu pretvara u parnični postupak, za neispunjene obveze iz ugovora također se pokreće parnični postupak, kao i za razno-razne povrede ugovornih klauzula.

 

I da ne bude zabune; poslovni subjekti prije pokretanja postupka u pravilu pokušaju sa drugom stranom postići nekakav miran dogovor. No, taj pokušaj postizanja mirnog dogovora nije isto što i postupak MIRENJA.

 

Da li iniciranje postupka mirenja podrazumijeva slabost?

Problem koji se najčešće javlja u praksi je taj što stranu koja predloži MIRENJE suprotstavljena strana može smatrati „slabijom“, a sve iz razloga što u njenim očima ona ima manje izglede za „pobjedu“ u sudskom postupku samo zato što želi MIRENJE.

 

No, takva percepcija iskrivljena je slika stvarnosti, jer onaj koji predlaže MIRENJE ujedno predlaže manji trošak, manji gubitak vremena, postupak po mjeri čovjeka i rješenje koje odgovara svim sudionicima.

 

Iskustvo pokazuje za rješavanje problema i nesuglasica MIRENJEM ne predstavlja znak slabosti, već pametnu odluku:

 

Mirenje nije znak slabosti, već pametna odluka./

Mediation it is not a sign od weaknes, but a smart decision.

 

Koje su prednosti mirenja pred sudskim postupkom?

Ne treba zaboraviti da se u medijima sve više ističe kako rješavanje spora pred sudom znači gubitak kontrole nad sporom. Predajom svoje sudbine u ruke suda, suca, odvjetnika itd. spor prepuštamo onima koji nikada ne mogu, bolje od nas samih, znati što mi točno želimo.

 

No, ako se uzmu u obzir sve činjenice koje se vežu uz rješavanje sporova pred sudom, a osobito dužina trajanja postupaka, činjenica da jedna strana u sporu uvijek gubi, i da narušeni poslovni odnosi i dalje ostaju jednako tako narušeni, možda to ipak nije najsretniji put za rješavanje „sporova“ koji se odnose na odnose među trgovačkim društvima.

 

Ali, MIRENJE bi moglo biti pravi put:

Koštat će manje, trajat će kraće i biti će prilagođeno Vašim potrebama./

It will cost less, it will take less time and You will like it more.“.

 

                                                                                                                         

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju


/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/01 Prijedlog za pokretanje postupka mirenja WG CZM Final.pdf

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/02 Obavijest o prijedlogu za pokretanje postupka mirenja WG CZM Final.doc

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/02+Izjava o prihvacaju mirenja i odabiru izmiritelja WG CZM Final.pdf

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/03 Obavijest o ocitovanju druge strane WG CZM Final.doc

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/04A Obavijest o ODABIRU izmiritelja WG CZM Final.doc

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/04B Obavijest o IMENOVANJU izmiritelja WG CZM Final.doc

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/05 Izjava o povjerljivosti WG CZM Final.doc

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/06 Sporazum o mirenju-WG CZM+sve strane Final.doc

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/07 Pravilnik o radu WG CZM Final.pdf

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/08A Potvrda o DOVRSETKU postupka mirenja WG CZM Final.doc

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/08B Potvrda o ODUSTANKU od postupka mirenja WG CZM.doc

/userfiles/centar za mirenje, dokumenti/Eticki kodeks WG CZM Final.pdf


Opis izmiritelja


Popis stručnih članaka